regulamin procedury wydania akredytacji

obowiązuje od 01-07-2010

1. Formularz zgłoszeniowy

a) Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) udostępnia wszystkim zainteresowanym formularz rejestracji nowego Centrum Egzaminacyjnego ECDL (CE) lub Laboratorium ECDL (Lab).
b) Formularz dostępny jest w formie on-line pod adresem https://www.eecdl.pl/ce/
c) Jednostka zainteresowana przystąpieniem do procedury akredytacji, wypełnia formularz wymieniony w ppkt. b).
d) Wypełnienie i przesłanie formularza oznacza deklarację przystąpienia do procedury akredytacji.
e) Procedura rozpoczyna się automatycznie po przesłaniu formularza.
f) Jednostka Zgłaszająca ma możliwość wglądu i (na żądanie) edycji danych zapisanych po przesłaniu formularza.
g) Po przesłaniu formularza Jednostka Zgłaszjąca otrzymuje możliwość przesłania Raportu Samooceny. (forma elektroniczna)

2. Opłacenie procedury akredytacji

a) Przesłanie formularza o którym mowa w pkt. 1 jest jednoznaczne z zamówieniem usługi wykonania procedury akredytacji Centrum Egzaminacyjnego ECDL lub Laboratorium ECDL.
b) Na podstawie danych przesłanych z pośrednictwem formularza, Polskie Towarzystwo Informatyczne wystawi i dostarczy Jednostce Zgłaszającej fakturę VAT na kwotę zgodną z aktualnym Cennikiem ECDL
c) Opłata za wykonanie usługi pobierana jest przed rozpoczęciem działań audytowych.
d) Jednostka Zgłaszająca ma obowiązek opłacenia otrzymanej faktury VAT w terminie zapisanym na fakturze.
e) Aktualny status płatności oraz informacja o wystawionej fakturze, dostępna jest dla Jednostki Zgłaszającej w formie on-line, w systemie eecdl.pl

3. Raport Samooceny

a) Wzór i wymagana zawartość raportu samooceny, dostępna jest w systemie eecdl.pl
b) Raport Samooceny przesyłany za pośrednictwem systemu informatycznego w postaci dokumentu *.pdf.
c) Biuro Komisji ds. Jakości sprawdza kompletność Raportu Samooceny i może wnioskować o jego uzupełnienie.
d) Uzupełnienie Raportu polega na ponownym przesłaniu w całości poprawionej zawartości.
e) Poprawiony Raport zastępuje poprzednią wersję (zapisywany jest przez Biuro Komisji w systemie).
f) Wstępnie zweryfikowany Raport Samooceny przesyłany jest do Audytorów

4. Zespół Audytorów przeprowadzający wizytację

a) Przewodniczący Komisji lub v-ce powołują dwuosobowy Zespół Wizytujący, dla każdego zgłoszenia.
b) Kierownikiem zespołu zostaje członek Komisji ds. Jakości zamieszkały najbliżej ocenianego CE/Lab.
c) W przypadku konfliktu interesu lub innych ważnych przyczyn powoływany jest inny członek Komisji.
d) Z dostępnych audytorów wybierany jest drugi członek Zespołu.
e) Informacja o powołaniu Zespołu przesyłana jest do Komisji.
f) Członkowie Komisji mają 48 godzin, na zgłoszenie sprzeciwu do składu powołanego Zespołu.
g) W przypadku braku sprzeciwu od któregokolwiek z Członków Komisji, Zespół rozpoczyna pracę.
h) Szacowany czas opracowania Ekspertyzy przez powołany Zespół wynosi jeden miesiąc od dnia przesłania Raportu Samooceny.
i) Opracowana ekspertyza, rozsyłana jest członkom Komisji i poddawana decyzji (pkt. 11 "Procedury wydania akredytacji dla Centrum Egzaminacyjnego i Laboratorium ECDL") na najbliższym posiedzeniu Komisji.

5. Wydanie decyzji o akredytacji CE/Lab

a) Decyzja wydawana jest przez Komisje ds. Jakości ECDL na posiedzeniu tradycyjnym lub elektronicznym.
b) Decyzja wydawana jest na podstawie ekspertyzy Zespołu Wizytującego i po opłaceniu (ewentualnej) faktury uzupełniającej.
c) Decyzja zawiera informacje o przyznaniu akredytacji oraz okresu jej ważności lub o braku akredytacji z podaniem przyczyny.
d) Decyzja Komisji jest ostateczna.
e) Istnieje możliwość ponownego zgłoszenia CE/Lab po ustaniu przyczyn odmowy akredytacji, rozpoczynając od początku pełną procedurę.
f) Informacja o decyzji Komisji zapisywana jest w systemie informatycznym i przesyłana pocztą do CE/Lab.
g) Negatywna decyzja Komisji nie skutkuje żadnymi roszczeniami finansowymi wobec PTI.
h) W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, CE/Lab wprowadzane jest do systemu egzaminacyjnego a dane dostępowe przesyłane na adres kontaktowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
i) Po upływie okresu ważności wydanej akredytacji, CE/Lab powinno ponownie przystąpić do następnego postępowania akredytacyjnego.
j) W przypadku jeżeli CE/Lab nie przystąpi ponownie do procedury wydania akredytacji, zostanie automatycznie usunięte z systemu informatycznego eecdl.pl w dniu następującym po dacie zakończenia ważności wydanej wcześniej akredytacji.
k) Centrum Egzaminacyjne ECDL i Laboratorium ECDL zostaną poinformowane o zbliżającym się terminie końca akredytacji, poprzez pocztę e-mail na adres do kontaktu podany w formularzu rejestracji. (najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem okresu akredytacji)
l) PTI nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości o której mowa w ppkt. k), jeżeli wynika ono z błędów serwera pocztowego odbiorcy lub zdarzeń na które PTI nie może mieć wpływu wysyłając widomość pocztą elektroniczną.

6. Dane osobowe i polityka prywatności

Polityka prywatności jest dostępna pod linkiem: https://portal.pti.org.pl/organizacja/regulacje/polityka-prywatnosci/

UWAGA
Przesłanie formularza rejestracji oznacza akceptację Regulaminu.