Regulamin Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl
(dla kont typu: organizator)

Regulamin obowiązuje od 20-06-2012

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest właścicielem serwisu oraz koordynuje i nadzoruje certyfikację ECDL w Polsce na licencji Fundacji ECDL, prowadzoną za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
ECDL Polska - Europejski program certyfikacji ECDL, w części prowadzonej w Polsce,
Regulamin - Regulamin Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl oraz załączniki określające szczegółowe warunki wykonywania certyfikacji ECDL w Polsce,
Administrator - Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905
eECDL.pl - System Egzaminacyjny eECDL.pl
Konto Osobiste - dostępna dla Organizatora część Serwisu, za pośrednictwem której, Organizator zarządza procesami zdawania egzaminów i zdobywania certyfikatów z oferty ECDL Polska.
Organizator - osoba fizyczna lub firma na imię lub nazwę której Administrator prowadzi Konto Osobiste
Egzaminator - osoba fizyczna, która posiada umowę z Administratorem upoważniającą do prowadzenia Egzaminów ECDL Polska. Spis Egzaminatorów dostępny jest po zalogowaniu w systemie eECDL.pl
Laboratorium (Lab) - certyfikowane miejsce egzaminacyjne, w którym Egzaminator, w porozumieniu z CE, ma prawo przeprowadzać egzaminy ECDL Polska. Spis Lab dostępny jest po zalogowaniu w systemie eECDL.pl
Centrum Egzaminacyjne (CE) - certyfikowane centra egzaminacyjne, które mają prawo przeprowadzania egzaminów ECDL Polska we współpracujących Laboratoriach. Spis CE dostępny jest po zalogowaniu w systemie eECDL.pl
Egzamin - test sprawdzający wiedzę kandydata z jednego, z dostępnych modułów i/lub produktów ECDL. Przystąpienie do egzaminu możliwe jest po jego wcześniejszym zaplanowaniu przez Egzaminatora (minimum 3 dni przed rozpoczęciem).
Certyfikat - idywidualny dokument, wystawiany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, potwierdzający zaliczenie Egzaminów ze wszystkich lub części modułów w ramach wybranego produktu ECDL.
Serwis - portal System Egzaminacyjny eECDL.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.eecdl.pl/system, będący platformą internetową, umożliwiającą Kandydatom zdobywanie kolejnych certyfikatów z oferty ECDL Polska

§ 3

Administrator zapewnia Organizatorowi zachowanie tajemnicy co do faktu posiadania Konta Osobistego, procesu zdobywania certyfikatów ECDL Polska, z wyłączeniem sytuacji gdy ujawnienia tych informacji zażąda uprawniony organ, lub Organizator wyrazi na to zgodę.

Rozdział II
Zasady i tryb prowadzenia Konta Osobistego

§ 4

1. Administrator otwiera i prowadzi konto Organizatora na podstawie poprawnej rejestracji dokonanej przez Organizatora. Do założenia konta Organizatora konieczne jest łączne spełnienie warunków: podanie prawidłowych danych osobowych, podanie aktywnego adresu e-mail, pierwsza rejestracja Organizatora, zaakceptowanie regulaminu Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem przez PTI procedur egzaminacyjnych.
2. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta Organizatora następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://eecdl.pl/system/rejestracja_organizator.php Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

A. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
B. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
C. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie Osobistym są zgodne z prawdą,
D. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
E. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

4. Organizator może założyć dowolną liczbę Kont Osobistych. Posiadaczem Konta Osobistego może być tylko jedna osoba/firma.
5. Konto Organizatora zakładane jest na czas nieokreślony i prowadzone jest nieodpłatnie.
6. Organizator dokonuje wpłaty na konto PTI, którą PB ECDL dokumentuje wystawieniem faktury VAT. Do faktury PB ECDL nadaje kod finansujący. Kod dostępny jest po zalogowaniu na Konto Organizatora
7. Kod główny może być podzielony na kody częściowe.
8. Każdy kod finansujący jest ściśle powiązany z fakturą VAT wystawioną przez PTI. Jego wykorzystanie powinno być zgodne ze specyfikacją faktury VAT, tj. ilość egzaminów, cena, stawka (ulgowy/normalny), kolejność zdawanych egzaminów (pierwszy egzamin/kolejny egzamin).
9. Dokonaną wpłatę zalicza się na poczet opłat za egzamin lub egzaminy ECDL, do których podchodzić będzie beneficjent organizatora bądź kandydat.
10. Po upływie 6 miesięcy od daty nadania kodu, jednak nie wcześniej niż 01-07-2012, nadwyżka wpłaty nad opłaty za odbyte egzaminy przechodzi na własność PTI, a Organizator nie może domagać się jej zwrotu. Zorganizowanie nowego egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty.
11. Środki zgromadzone na Koncie Organizatora nie są oprocentowane.
12. Środków zgromadzonych na kilku kodach nie można łączyć w jeden kod.
13. Organizator dokonuje dyspozycji obciążenia kodu finansującego planując Egzaminy lub zamawiając Certyfikat. Kwota odjęta po dokonaniu jednej z wymienionych dyspozycji, nie może być zwrócona na kod finansujący.
14. Zamówienie certyfikatu dla beneficjentów lub przez kandydata jest niemożliwe w przypadku nieopłacenia nadanego wcześniej kodu do momentu jego opłacenia, chyba, że umowa z PTI stanowi inaczej.
15. Kwoty obciążające kod finansujący, zgodne są z obowiązującym w dniu wykonania dyspozycji Cennikiem ECDL lub podpisaną umową z PTI.
16. Obowiązującym Cennikiem ECDL, jest ten opublikowany na stronie www.ecdl.pl Wraz z momentem opublikowania nowego Cennika, stary traci ważność.
17. Organizator nie może udostępniać swojego Konta Osobistego osobom trzecim.

§ 5

Blokada Konta Osobistego następuje wskutek:
1. wniosku Organizatora,
2. decyzji władz PTI - w przypadku naruszenia przez Organizatora zasad Regulaminu.

Rozdział III
Dane osobowe i polityka prywatności

§ 6

1. W momencie rejestracji Organizator wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
2. Administratorem danych osobowych jest PTI , które dokonuje przetwarzania danych osobowych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Organizatorem, prowadzenia Egzaminów, wysyłania i wystawiania Certyfikatów, eEKUK i Faktur oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Organizatora od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w § 6 pkt 3, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zeskanowanego dokumentu w formie elektronicznej. Nadesłanie kserokopii lub zeskanowanego dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy lub wystawienia Certyfikatu.
5. Organizator ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Serwisu.
6. Organizator ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Organizatora danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
1. wezwania Organizatora do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
2. natychmiastowego zawieszenia Konta Osobistego do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV
Procedura przeprowadzania egzaminów

§ 7

1. Egzaminy obsługiwane są za pomocą systemu informatycznego i mogą odbywać się wyłącznie w Laboratoriach.
2. Egzaminy z Konta Osobistego mogą być aktywowane w dowolnym czasie.
3. Organizator ma możliwość aktywacji oraz planowania Egzaminu dla beneficjentów przypisanych do swojego Konta Osobistego, opłaty za aktywowane egzaminy zostaną odjęte ze wskazanego przez Organizatora kodu finansującego, który jest przypisany do jego konta.
4. Podczas planowania Organizator wskazuje: Egzaminatora oraz Laboratorium i czas w którym odbędzie się Egzamin.
5. Organizator ma mozliwość udostepnienia swojego kodu finansującego innym użytkownikom systemu.
6. Udostępniając kod finansujący, Organizator zgadza się na wykorzystanie go podczas aktywacji Egzaminów w Systemie, co oznacza jednoczesne odjęcie opłaty za Egzamin z tego kodu.
7. Informacje o wszystkich Egzaminach opłaconych z kodu finansującego Organizatora będą widoczne na jego Koncie Osobistym.

§ 8

Ponowne przystąpienie do Egzaminu, który nie doszedł do skutku jest możliwe:
1. w dniu nastepnym po dacie zaplanowanego Egzaminu który nie doszedł do skutku,
2. po ponownym zaplanowaniu Egzaminu z konta Egzamiantora,
3. podczas planowania egzaminu który nie doszedł do skutku, Egzaminator może wybrać inne Laboratorium niż wskazane przy pierwszym planownaiu przez Organizatora.

§ 9

1. Do zaliczenia Egzaminu z odpowiednich produktów ECDL, konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi lub prawidłowe wykonanie poleceń dla 75% pytań/poleceń w pojedynczym teście. Wynik Egzaminu znany jest po jego sprawdzeniu przez Egzaminatora lub automatycznie przez Serwis, w ciągu do siedmiu dni od daty egzaminu.
2. Wynik widoczny jest na Koncie Osobistym Kandydata w Serwisie.
3. Niezaliczony Egzamin może być powtórzony według procedury opisanej w § 7 Regulaminu.

Rozdział V
Reklamacje

§ 10

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub uzyskanego wyniku Egzaminu mogą być reklamowane przez Organizatora poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Osobiste Organizatora w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Osobistego.
4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Rozdział VI
Inne postanowienia

§ 11

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: http://www.regulamin.eecdl.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Organizatorów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Organizator składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Organizator rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zawieszeniem Konta Osobistego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.regulamin.eecdl.pl

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
(załącznik nr 1 do Regulaminu)

Art. 1
DANE OSOBOWE

PTI jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. PTI zapewnia wszystkim zarejestrowanym Organizatorom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
KWESTIE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do potrzeb przeprowadzanych Egzaminów. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3
INFORMACJA HANDLOWA

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Organizatorom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Organizatorom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Art. 4
ZAMKNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy przez Organizatora jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: administrator@eecdl.pl Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zawieszeniem Konta Osobistego.

Art. 5
KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować e-mailem na adres grzegorz.szyjewski@eecdl.pl

UWAGA
Przesłanie formularza rejestracji oznacza akceptację Regulaminu.