Regulamin Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl
(dla kont typu: kandydat, beneficjent)

Regulamin obowiązuje od 28-11-2013

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest właścicielem serwisu oraz koordynuje i nadzoruje certyfikację ECDL w Polsce na licencji Fundacji ECDL, prowadzoną za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
ECDL Polska - Europejski program certyfikacji ECDL, w części prowadzonej w Polsce,
Regulamin - Regulamin Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl oraz załączniki określające szczegółowe warunki wykonywania certyfikacji ECDL w Polsce,
Administrator - Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905
eECDL.pl - System Egzaminacyjny eECDL.pl
Konto Osobiste - dostępna dla Kandydata część Serwisu, za pośrednictwem której, Kandydat samodzielnie zarządza procesem zdawania egzaminów i zdobywania certyfikatów z oferty ECDL Polska.
Kandydat - osoba fizyczna, na imię której Administrator prowadzi Konto Osobiste
Egzaminator - osoba fizyczna, która posiada umowę z Administratorem upoważniającą do prowadzenia Egzaminów ECDL Polska. Spis Egzaminatorów dostępny jest po zalogowaniu w systemie eECDL.pl
Laboratorium (Lab) - certyfikowane miejsce egzaminacyjne, w którym Egzaminator, w porozumieniu z CE, ma prawo przeprowadzać egzaminy ECDL Polska. Spis Lab dostępny jest po zalogowaniu w systemie eECDL.pl
Centrum Egzaminacyjne (CE) - certyfikowane centra egzaminacyjne, które mają prawo przeprowadzania egzaminów ECDL Polska we współpracujących Laboratoriach. Spis CE dostępny jest po zalogowaniu w systemie eECDL.pl
eEKUK - indywidualna karta dostępna z Konta Osobistego Kandydata, zawierająca historię zaliczonych egzaminów oraz uzyskanych wyników.
Egzamin - test sprawdzający wiedzę kandydata z jednego, z dostępnych modułów i/lub produktów ECDL. Przystąpienie do egzaminu możliwe jest po jego wcześniejszym zaplanowaniu przez Egzaminatora (minimum 3 dni przed rozpoczęciem) i potwierdzeniu przez Kandydata.
Certyfikat - idywidualny dokument, wystawiany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, potwierdzający zaliczenie Egzaminów ze wszystkich lub części modułów w ramach wybranego produktu ECDL.
Serwis - portal System Egzaminacyjny eECDL.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.eecdl.pl/system, będący platformą internetową, umożliwiającą Kandydatom zdobywanie kolejnych certyfikatów z oferty ECDL Polska

§ 3

Administrator zapewnia Kandydatowi zachowanie tajemnicy co do faktu posiadania Konta Osobistego, procesu zdobywania certyfikatów ECDL Polska, z wyłączeniem sytuacji gdy ujawnienia tych informacji zażąda uprawniony organ, lub Kandydat wyrazi na to zgodę.

Rozdział II
Zasady i tryb prowadzenia Konta Osobistego

§ 4

1. Administrator otwiera i prowadzi Konto Osobiste na podstawie poprawnej rejestracji dokonanej przez Kandydata. Do założenia Konta Osobistego konieczne jest łączne spełnienie warunków: podanie prawidłowych danych osobowych, podanie aktywnego adresu e-mail, pierwsza rejestracja Kandydata, zaakceptowanie regulaminu Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem przez PTI procedur egzaminacyjnych.
2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta Osobistego następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://eecdl.pl/system/rejestracja.php Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

A. zapoznałem się z _Regulaminem_ i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
B. dobrowolnie przystąpiłem(am) do korzystania z usług Serwisu,
C. dane, które zamieszczam zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie Osobistym są zgodne z prawdą,
D. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
E. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

4. Kandydat może założyć tylko jedno Konto Osobiste. Posiadaczem Konta Osobistego może być tylko jedna osoba.
5. Konto Kandydata zakładane jest na czas nieokreślony i prowadzone jest nieodpłatnie.
6. Kandydat wpłaca kwotę opłaty egzaminacyjnej. Otrzymaną wpłatę PTI dokumentuje fakturą VAT.
7. Dokonaną wpłatę zalicza się na poczet opłat za egzamin lub egzaminy ECDL, do których podchodzić będzie Klient.
8. Jeżeli dokonana wpłata jest wyższa od opłaty egzaminacyjnej, Kandydat może przeznaczyć ją na kolejne egzaminy ECDL. W przypadku, gdy nadwyżka wpłaty nad opłaty za odbyte egzaminy nie wystarcza na pokrycie opłaty za kolejny egzamin, Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty uzupełniającej. Otrzymanie wpłaty uzupełniającej PTI dokumentuje fakturą VAT.
9. Po upływie 6 miesięcy od daty wpłaty pieniędzy na konto PTI, nadwyżka niewykorzystanych środków przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty.
10. Środki zgromadzone na Koncie Osobistym nie są oprocentowane. Środków tych nie można wypłacać ani przenosić na inne Konto Osobiste.
11. Wpłat na Konto Osobiste można dokonywać za pośrednictwem płatności internetowych obsługiwanych przez PayU S.A. znajdujący się pod adresem www.payu.pl Wpłacona kwota jest dopisywana do salda na Koncie Osobistym i jest widoczna w systemie. Wpłata jest równoznaczna z zakupem usługi.
12. Kandydat dokonuje dyspozycji obciążenia Konta Osobistego aktywując Egzaminy lub zamawiając Certyfikat. Kwota odjęta po dokonaniu jednej z wymienionych dyspozycji, nie może być zwrócona na Konto Osobiste.
13. Kwoty obciążające Konto Osobiste Kandydata, zgodne są z obowiązującym w dniu wykonania dyspozycji Cennikiem ECDL.
14. Obowiązującym Cennikiem ECDL, jest ten opublikowany na stronie www.ecdl.pl lub www.ecdl.com.pl Wraz z momentem opublikowania nowego Cennika, stary traci ważność.
15. Kandydat nie może udostępniać swojego Konta Osobistego osobom trzecim.

§ 5

Blokada Konta Osobistego następuje wskutek:
1. wniosku Kandydata,
2. decyzji władz PTI - w przypadku naruszenia przez Kandydata zasad Regulaminu.

Rozdział III
Dane osobowe i polityka prywatności

§ 6

1. W momencie rejestracji Kandydat wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
2. Administratorem danych osobowych jest PTI , które dokonuje przetwarzania danych osobowych Kandydatów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Kandydatem, prowadzenia Egzaminów, wysyłania i wystawiania Certyfikatów, eEKUK i Faktur oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Kandydata od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w § 6 pkt 3, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zeskanowanego dokumentu w formie elektronicznej. Nadesłanie kserokopii lub zeskanowanego dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy lub wystawienia Certyfikatu.
5. Kandydat ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Serwisu.
6. Kandydat ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Kandydata danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
1. wezwania Kandydata do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
2. natychmiastowego zawieszenia Konta Osobistego do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV
Procedura przeprowadzania egzaminów

§ 7

1. Egzaminy obsługiwane są za pomocą systemu informatycznego i mogą odbywać się wyłącznie w Laboratoriach.
2. Egzaminy z Konta Osobistego mogą być aktywowane w dowolnym czasie.
3. Aktywacja eEKUK jest jednorazowa i następuje wraz z aktywacją pierwszego Egzaminu z danego produktu, dla każdego Konta Osobistego. Karta eEKUK oraz prawo do zdawania kolejnych egzaminów dostępne są przez okres 3 lat od daty aktywacji, pod warunkiem istnienia aktywnego Konta Osobistego.
4. Posiadacz Konta Osobistego z aktywnym przynajmniej jednym egzaminem ECDL, otrzyma dodatkowo dostęp do Egzaminów próbynych oraz informacji statystycznych udostępnianych przez Administratora.
5. Zaliczone Egzaminy Kandydata z okresu przed założeniem przez niego Konta Osobistego, potwierdzone pieczęcią oraz podpisem egzaminatora na papierowej karcie EKUK, mogą zostać na życzenie Kandydata wprowadzone do Serwisu. W takim przypadku Kandydat musi przekazać Administratorowi papierową kartę EKUK, na podstawie której zostało wykonane wprowadzenie wyników egzaminów.
6. Egzamin musi się odbyć w terminie 12 miesięcy od daty jego aktywacji w Serwisie. Aktywacja egzaminu jest możliwa w przypadku posiadania na Koncie Osobistym odpowiedniej ilości środków.
7. Po dokonaniu aktywacji Egzaminu, Kandydat musi uzgodnić bezpośrednio z wybranym Centrum Egzaminacyjnym lub Egzaminatorem dokładny termin egzaminu (datę dzienną i godzinę), a następnie w terminie 7 dni potwierdzić uzgodniony termin w Serwisie. 8. W przypadku nie potwierdzenia terminu egzaminu w Serwisie, procedura przewidziana powyżej musi zostać powtórzona.
9. Po potwierdzeniu daty i godziny egzaminu Kandydat ma obowiązek osobiście stawić się w wybranym Laboratorium w dniu i godzinie potwierdzonej w Serwisie wraz z dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka). Po poprawnej weryfikacji tożsamości Kandydata dokonanej przez Egzaminatora, Kandydat może przystąpić do egzaminu. Egzamin musi rozpocząć się na komputerze egzaminacyjnym najwcześniej 30 minut przed lub najpóźniej 30 minut po, dacie potwierdzonej przez Kandydata w Serwisie. Egzamin nie rozpoczęty w tym terminie jest uważany za odbyty i nie ma podstaw do żądania zwrotu opłaty.
10. Wszystkie Certyfikaty ECDL są imienne, a ich ważność jest bezterminowa.
11. Certyfikat zamówiony przez Kandydata, zostanie dostarczony do niego pocztą na adres podany w Serwisie lub do Centrum Egzaminacyjnego w którym zdawane były egzaminy.
12. Na życzenie Kandydata Polskie Towarzystwo Informatyczne, może wystawić duplikat Certyfikatu lub Certyfikat w formie karty plastikowej, za co Kandydat ponosi koszt zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług ECDL Polska. Dokument zostanie dostarczony do Kandydata na tych samych zasadach co Certyfikat (§ 7,pkt 9 Regulaminu)

§ 8

Ponowne przystąpienie do Egzaminu, który nie doszedł do skutku lub został przerwany przed czasem jest możliwe w przypadkach:
1. niestawiennictwa Kandydata w terminie potwierdzonym w systemie z powodu choroby. Kandydat ma obowiązek w terminie 7 dni od daty egzaminu potwierdzonej w systemie dostarczyć Administratorowi oryginał zwolnienia lekarskiego. Kandydat może ponownie, bez dokonywania dodatkowych opłat, ustalić datę egzaminu według procedury przewidzianej w § 7 Regulaminu.
2. gdy było to następstwem okoliczności nie leżących po stronie Kandydata. Kandydat może ponownie, bez dokonywania dodatkowych opłat, ustalić datę egzaminu według procedury przewidzianej w § 7 Regulaminu.

§ 9

1. Do zaliczenia Egzaminu z odpowiednich produktów ECDL, konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi lub prawidłowe wykonanie poleceń dla 75% pytań/poleceń w pojedynczym teście. Wynik Egzaminu znany jest po jego sprawdzeniu przez Egzaminatora lub automatycznie przez Serwis, w ciągu do siedmiu dni od daty egzaminu.
2. Wynik widoczny jest na Koncie Osobistym Kandydata w Serwisie.
3. Niezaliczony Egzamin może być powtórzony według procedury opisanej w § 7 Regulaminu.

Rozdział V
Reklamacje

§ 10

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub uzyskanego wyniku Egzaminu mogą być reklamowane przez Kandydata poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Osobiste Kandydata w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Osobistego.
4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Rozdział VI
Inne postanowienia

§ 11

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: http://www.regulamin.eecdl.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Kandydatów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Kandydat składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Kandydat rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zawieszeniem Konta Osobistego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.regulamin.eecdl.pl

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
(załącznik nr 1 do Regulaminu)

Art. 1
DANE OSOBOWE

PTI jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. PTI zapewnia wszystkim zarejestrowanym Kandydatom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
KWESTIE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do potrzeb przeprowadzanych Egzaminów. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3
INFORMACJA HANDLOWA

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Kandydatom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, zmiany w systemach certyfikacji).

Art. 4
ZAMKNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy przez Kandydata jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: administrator@eecdl.pl Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zawieszeniem Konta Osobistego.

Art. 5
KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować e-mailem na adres grzegorz.szyjewski@eecdl.pl

UWAGA
Przesłanie formularza rejestracji oznacza akceptację Regulaminu.